การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment: LPA)
 
  หมวด 3 มาตรฐานการให้บริการ
3.1 การจัดทำคู่มือประชาชนฯ ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  1) คู่มือสำหรับประชาชนฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำขึ้นโดยจะต้องครอบคลุมงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเป็นงานบริการที่มีการ “พิจารณาอนุญาต”
  2) การเผยแพร่ หมายถึงการเผยแพร่เป็นรูปแบบเอกสารที่ติดประกาศที่สำนักงานหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3) มีเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดระบบหรือมาตรฐานเพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชนฯ
3.2 การจัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  1) ตรวจสอบหลักฐานรายงานการประชุมประชาคมให้มีความคิดเห็นของประชาชน
  2) ตรวจสอบช่องทางแสดงความคิดเห็น เช่น เว็บไซต์ (Webboard), สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook,Line ฯลฯ), กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ
  3) ตรวจสอบหลักฐานผลการรับฟังความคิดเห็นและช่องทางการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็น
  4) ตรวจสอบผลการนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาดำเนินการ เช่น ข้อสั่งการของผู้บริหาร แผน / โครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน
  หมวด 4 การมีระบบ / กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
4.1 การมีระบบ / กลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
  1) คำสั่งกำหนดหน่วยงาน / มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
  2) ช่องทางการร้องเรียน
  3) เอกสาร / หลักฐานการประชาสัมพันธ์
  4) เอกสาร / หลักฐานการส่งเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
4.2 การพิจารณาวินิจฉัยการร้องเรียนร้องทุกข์โดยเร็ว
  1) แผนผังขั้นตอน / การตอบรับเรื่องร้องเรียน (Flow chat)
  2) ติดตั้งแผนผังขั้นตอน ณ จุดบริการ
  3) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ อปท. ,ป้ายประชาสัมพันธ์ อปท.,หอกระจายข่าย,วิทยุชุมชน ฯลฯ
  หมวด 5 การถูกชี้มูลความผิด
5.1 การถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยงานตรวจสอบ
  - หนังสือแจ้งการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น ป.ป.ช, ป.ป.ท., สตง., ผวจ., นอภ., สถ. เป็นต้น
 
<< หน้าแรก...     42      43      44      45     (46)